Du findest mich

Um Kass-Haff
rue de Luxembourg 187a
L- 7540 Rollingen / Mersch

Und

5, rue de l’église
L-6315 Beaufort

E-mail

info@entspaant.lu

Legal Information

Nr d’autorisation: 10092570/0 All méng Rechnungungen sinn ouni TVA ausginn laut dem Artikel 57 an der LOI modifiée DU 12 FEVRIER 1979 CONCERNANT LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE